Film združuje skoraj vse umetnostne zvrsti (likovno, glasbeno, gledališko, plesno) in ima visoko estetsko in doživljajsko vrednost. Lahko je zabaven učni pripomoček, vendar je predvsem umetnost, ki lahko pripomore k otrokovemu in mladostnikovemu razvoju kritičnega mišljenja, estetskega čuta in ustvarjalnih sposobnosti.

Učenca je pomembno strpno pripeljati do tega, da postane ustvarjalni gledalec. Pri tem gre za potrpežljivo sledenje, pravi rezultati potrebujejo svoj čas. Pri vzgoji filmskega duha in vzgoji pogleda gre predvsem za to, da mlad človek postane ustvarjalno kritičen, da postane človek.

 

»Vzgojo se da priučiti; to, da te nek film presune in zadene za vse življenje, pa je stvar mnogoterih nežnosti, ki niso nikoli samo reč učenja.« (Jože Dolmark)

Za ta projekt smo se na šoli odločili, ker tradicionalna pismenost v času, ko smo vsakodnevno podvrženi številnim informacijam iz najrazličnejših medijev in v najrazličnejših jezikih, ne zadošča več. Zavedamo se, da danes potrebujemo človeka, ki je sposoben kritičnega gledanja, poslušanja, razmišljanja in vrednotenja, saj so mediji nenehno prisotni v življenju vsakega posameznika. Zato je naloga vsake izobraževalne ustanove, da vzgaja takšnega človeka, ki bo imel vse te sposobnosti, ki mu bodo omogočale interpretirati medije.

Dijaki od 1. do 3. letnika si v okviru obveznih izbirnih vsebin ogledajo film in sodelujejo na delavnici z režiserjem filma. Predhodno pri pouku nekaterih predmetov v ta namen dijake pripravimo na izbrano vsebino.

Dostopnost